Skip to content

Bronvermelding

Deze lijst bevat alle geraadpleegde literatuur waarnaar in de tekst wordt verwezen.

 • Bestuurscommissie Noorden des Lands, 1960. De toekomst van het Noorden des Lands – Een ontwikkelingsplan voor de periode 1960-1980. Van Gorcum, Assen
 • Bestuurscommissie Noorden des Lands, 1967. Het Noorden op weg naar het jaar 2000 – Een nieuw perspectief. Van Gorcum, Assen
 • Commissie verkeersverbindingen Groningen-Drenthe-Twente, 1953. Rapport van de Commissie verkeersverbindingen Groningen-Drenthe-Twente. Van Gorcum, Assen
 • Dijk, E. & J. Schipperijn, 1998. Van de potklei gerukt? Noorderbreedte 4: 10 – 12
 • Gedeputeerde Staten van Drenthe, 1967. Structuurschema van belangrijke verkeersverbindingen in de provincie Drenthe 1967. Provincie Drenthe, Assen
 • Gemeente Emmen, 1968. Emmen en de nota 'Ontwikkeling van het Noorden des Lands'. Gemeente Emmen, Emmen
 • Gemeente Emmen, 2007. A37 Magazine. Gemeente Emmen, Emmen
 • Hofstra, P.H., 1976 – 1978. Beleidsnota Verkeer en Vervoer. Provincie Drenthe, Assen
 • Jaarsma, C.F., 1984. Verkeer in een landelijk gebied – Waarnemingen en analyse van het verkeer in zuidwest Friesland en ontwikkeling van een verkeersmodel. Landbouwhogeschool Wageningen, Wageningen
 • Ministerie van Economische Zaken, 1972. Nota Noorden des Lands. Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage
 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1977 – 1981. Structuurschema Verkeer en Vervoer. Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage
 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1988 – 1991. Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer. SDU, 's-Gravenhage
 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2000 – 2002. Nationaal Verkeers- en Vervoersplan. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 's-Gravenhage
 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2004 – 2006. Nota Mobiliteit. Rijksoverheid, 's-Gravenhage
 • Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, 1967. Tweede Nota over de Ruimtelijke Ordening in Nederland. 3e editie. Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage
 • Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, 1968. Ontwikkeling van het Noorden des Lands. Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage
 • Ministerie van Waterstaat, 1936. Circulaire Ministerie van Waterstaat betreffende autosnelwegen, deel uitmakende van het Rijkswegenplan. Wegen 11: 376 – 378
 • Nip, R.I.A., 1985. De weg langs de vaart – De geschiedenis van de weg langs de Drentsche Hoofdvaart van Assen tot Pijlebrug. Rijkswaterstaat directie Drenthe, Assen
 • Provinciale Planologische Commissie, 1973. Drenthe Anno … – Een discussienota over de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Drenthe. Provinciale Planologische Commissie van Drenthe, Assen
 • Provinciale Planologische Commissie, 1974. Drenthe Anno … uitspraak – Een doelstellingennota over de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Drenthe. Provinciaal Bestuur van Drenthe, Assen
 • Provinciale Waterstaat van Drenthe, 1973. Prognose van het verkeer Roden – Norg 1985. Provincie Drenthe, Assen
 • Provinciale Waterstaat van Drenthe, 1975. Voorontwerp wegenplannen Drenthe 1975. Provincie Drenthe, Assen
 • Muyzenberg, G.A.M. van den, 1976. Van karrespoor tot autoweg. in: G.H. Peerbolte (red.), Drenthe in de kaart gekeken – Grepen uit de geschiedenis van veen water en wegen. Hoofdstuk II, blz. 63 – 114. Boom, Meppel
 • Platform N33, 2005. Verdubbeling N33 van Assen tot Zuidbroek – Uitvoerings- en financieringsplan. Provincie Drenthe, Assen
 • Popken, J.W., 2002. Tracéstudie ontsluiting bedrijventerrein De Vierslagen. Grontmij Drenthe, Assen
 • Provinciale Waterstaat van Drenthe, 1971 – 1988, Jaarverslag (reeks: 1970 – 1987). Provincie Drenthe, Assen
 • Provinciale Waterstaat van Drenthe, 1974, Frederiksoord - Dieverbrug 1985. Provincie Drenthe, Assen
 • Provincie Drenthe, 1985. Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan – Uitgangspuntennota. Provincie Drenthe, Assen
 • Provincie Drenthe, 1996. Provinciaal verkeers- en vervoersplan. Provincie Drenthe, Assen
 • Provincie Drenthe, 1996 – 2002, Meerjarenuitvoeringsprogramma verkeer en vervoer [MUP] (reeks: 1997-2000 t/m 2003-2006). Provincie Drenthe, Assen
 • Provincie Drenthe, 1997 – 2005, Jaarverslag Meerjarenuitvoeringsprogramma verkeer en vervoer [MUP] (reeks: 1997 t/m 2004). Provincie Drenthe, Assen
 • Provincie Drenthe, 2004. POP II – Provinciaal Omgevingsplan. Provinciaal bestuur Drenthe, Assen
 • Provincie Drenthe, 2007. Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan Drenthe. Provincie Drenthe, Assen
 • Rijkswaterstaat, 1984. Rijkswegenplan 1984. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 's-Gravenhage
 • Roels, C. & T. Woestenburg, 1986. Van bestuurlijk kwaliteitsbewustzijn tot technische kwaliteitszorg; in: Kwaliteitszorg bij aanleg, reconstructie en onderhoud: preadviezen Congresdag, Utrecht, 11 december 1986. Vereniging Het Nederlandse Wegencongres, 's-Gravenhage
 • Vereniging Het Nederlandsche Wegencongres, 1937. Ministeriëele curculaire betreffende afstandsaanduidingen langs de Rijkswegen. Wegen 12: 89 – 91
 • Vereniging Het Nederlandse Wegencongres, 1968. Het Rijkswegenplan 1968. Ontwerp. Wegen 44: 102 – 105
 • Vervoerregio Drenthe, 1992. Mobiliteitsplan Drenthe – Basisplan maatregelen. Vervoerregio Drenthe, Assen
 • Volkers, J., 1943. Nota inzake een Autosnel- en Scheepvaartweg Meppel-Groningen. Van Gorcum, Assen.
 • Walhout, R., Geschiedenis van de Nederlandse autosnelwegen. http://www.autosnelwegen.nl/asw/geschiedenis.htm, geraadpleegd februari 2011
 • Wegman, F. & L. Aarts (red.), 2005. Door met Duurzaam Veilig – Nationale Verkeersveiligheidsverkenning voor de jaren 2005-2020. Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV, Leidschendam
 • Werkgroep Corridorstudie Drachten – Assen/Emmen, 1997. Corridorstudie Drachten – Assen/Emmen. Werkgroep corridorstudie Drachten – Assen/Emmen, plaats onbekend
 • Werkgroep Corridorstudie N34, 1996. Nota Maatregelen corridor N34. Provincie Drenthe, Assen
 • Werkgroep Drentse plattelandswegen, 1984. Nota Drentse Plattelandswegen. Provincie Drenthe, Assen
 • Werkgroep Verkeersproblematiek Peize, 1984. Rapport van de werkgroep Verkeersproblematiek Peize. Werkgroep Verkeersproblematiek Peize, plaats onbekend
 • Woestenburg, T., 1994. Nieuw Provinciaal RouteNummerplan (PRN). Verkeerskunde 2: 38 – 40

Wetgeving en verdragen

Deze lijst bevat alle geraadpleegde wetten en verdragen waarnaar in de tekst wordt verwezen.

 • Europese Overeenkomst inzake internationale hoofdverkeerswegen. Trb. 1979, 78
 • Wijziging Europese Overeenkomst inzake internationale hoofdverkeerswegen. Trb. 1994, 267
 • Planwet verkeer en vervoer. Stb. 1998, 423
 • Verklaring nopens de aanleg van internationale hoofdverkeerswegen. Trb. 1954, 123
 • Wet van 13 juli 1951, betreffende deelneming van het Rijk in de uitvoering ontwikkelingsplan Zuid-Oost Drenthe. Stb. 1951, 291
 • Wet van 23 juni 1952, betreffende deelneming van het Rijk in de uitvoering van de eerste phase van de ontwikkelingsplannen voor Zuid-West en Oostelijk Groningen, Oostelijk Friesland, Noord-Oost Overijssel, Oostelijk West Friesland (N.H.), Zuid-West en Noord-Oost Noord-Brabant en Noordelijk Limburg. Stb. 1952, 358-360
 • Wegenbelastingwet/Motorrijtuigenbelastingwet. Stb. 1926, 464
 • Wet herverdeling wegenbeheer. Stb. 1992, 563
 • Wet Uitkeringen Wegen. Stb. 1966, 367

Archiefstukken Drents Archief

Deze lijst bevat de toegangs- en inventarisnummers van de geraadpleegde archieven in het Drents Archief.

 • Rijkswaterstaat in Drenthe 1849-1956, Rijksweg Assen - Meppel, toegangsnummer 0135, inventarisnummers 70-71
 • Rijkswaterstaat in Drenthe 1957-1980, Stukken betreffende de plannen en nota's over tracés van een rijksweg-verbinding tussen het noord-oosten en het westen van Nederland, 1956-1960, toegangsnummer 0885, inventarisnummers 320-321
 • Bestuursarchief provincie Drenthe, Uitvoeren van de werkzaamheden door het Adviesbureau voor Verkeer en Vervoer ir. P.H. Hofstra te Groningen en de bijbehorende interim-rapporten, 1976-1978, toegangsnummer 0923, inventarisnummers 6180 – 6181
 • Bestuursarchief provincie Drenthe, Nota van de Provinciale Waterstaat van Drenthe voor de Provinciale Planologische Commissie inzake een tracé voor doortrekking van de Provinciale Oost-Westverbinding naar de rijksgrens bij Nieuw-Schoonebeek, alsmede besluit tot doortrekking van de weg, 1965, 1969, toegangsnummer 0923, inventarisnummer 6191
 • Bestuursarchief provincie Drenthe, Nota betreffende het tracé van weg nr 32 van het Rijkswegenplan 1968 (gedeeltelijke aanlegging Meppel) ten behoeve van de behandeling in de Provinciale Planologische Commissie, 1972-1974, toegangsnummer 0923, inventarisnummer 6194
 • Gedeputeerde Staten 1814-1951, Provinciaal Wegenplan, aanvraagnummer 85, toegangsnummer 0031, inventarisnummers 20081-20082
 • Provinciale Waterstaat Drenthe 1946-1987, Jaarverslagen, 1970-1987, toegangsnummer 0924, inventarisnummers 1 – 2
 • Provinciale Waterstaat Drenthe 1946-1987, Stukken betreffende het ontstaan en de ontwikkeling van het provinciaal wegenplan in Drenthe, 1945-1955, toegangsnummer 0924, inventarisnummer 147
 • Provinciale Waterstaat Drenthe 1946-1987, Advisering van het College van Gedeputeerde Staten van Drenthe inzake de aanleg van wegen van het provinciaal wegenplan,
  1955-1956, 1965, toegangsnummer 0924, inventarisnummer 150
 • Provinciale Waterstaat Drenthe 1946-1987, Verlening van medewerking aan de herziening van provinciale secundaire en tertiaire wegenplannen, 1949-1979, toegangsnummer 0924, inventarisnummers 151-156
 • Provinciale Waterstaat Drenthe 1946-1987, Correspondentie betreffende de aanleg van het Drentse deel van de wegverbinding (Assen) - Meppel - Noordoostpolder, 1938-1957, toegangsnummer 0924, inventarisnummer 237
 • Provinciale Waterstaat Drenthe 1946-1987, Advisering van het College Gedeputeerde Staten inzake de aanleg en tracering van de S1 Assen - Roden - R43, 1962-1977, toegangsnummer 0924, inventarisnummers 389 – 393
 • Provinciale Waterstaat Drenthe 1946-1987, Correspondentie over de nieuwe wegverbinding Roden - Leek - R43, 1974-1980, toegangsnummer 0924, inventarisnummers 549 – 551
 • Provinciale Waterstaat Drenthe 1946-1987, Correspondentie inzake tracering Coevorden - Schoonebeek, 1963-1964, toegangsnummer 0924, inventarisnummer 580

Correspondentie

Hieronder zijn de mensen opgenoemd met wie een inhoudelijke correspondentie is gevoerd. Indien met een persoon een mondeling gesprek heeft plaatsgevonden staat de datum hiervan achter de naam vermeld.

 • Heegstra, C., werkzaam geweest bij Provincie Drenthe, 29 juni 2009
 • Hoven, L., werkzaam (geweest) bij Provincie Drenthe, 22 juni 2009
 • Koen, F.H.T., werkzaam bij Provincie Drenthe, 8 & 11 juni 2009
 • Salome, J. werkzaam bij Provincie Drenthe
 • Woestenburg, T., werkzaam bij Provincie Drenthe, 22 juni 2009